TEMPLESTORE O nákupu

Tabulka velikosti pro oblečení!

   
Tabulka triček Tabulka kalhot Tabulka bot Tabulka snb bot Tabulka trucků

Přesné velikosti ostatních produktů vám rádi osobně zjistíme a pošleme. Kontaktujte nás přes formulář v detailu produktu "dotaz k produktu". Popřípadě na: eshop@templestore.cz, nebo 775 774 775. 

Ochrana osobních údajů a soubory cookies!

Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.

Tato informace je uveřejněna na naší webové stránce www.templestore.cz můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LIP distribution s.r.o., se sídlem Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, identifikační číslo: 26086808, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13204 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • adresa pro doručování: LIP distribution s.r.o., Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice
 • adresa elektronické pošty: eshop@templestore.cz

Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že: takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:

 • zabezpečení ochrany majetku, jakož i ochrany proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči správci;
 • vyřizování dotazů;
 • vyřizování stížností;
 • podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);

zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:

 • vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • plnění povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:

 • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registraci na e-shopu správce; či
 • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem; či
 • souhlas s Vaší účastí v soutěži pořádané správcem (více informací viz pravidla jednotlivých soutěží, uveřejněná během trvání soutěže na webové stránce správce www.templestore.cz).

 ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na e-shopu správce je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, včetně doručení zakoupeného zboží a případného následného řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Pro účely realizace nákupu, resp. prodeje v rámci e-shopu tak správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační), údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vaší registraci na e-shopu správce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky, jako jsou již zadané v registraci. Pro účely registrace tak správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, dodací adresa.

Pro účely vyřízení reklamace správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, dodací adresa, údaje o reklamovaném zboží, jakož i údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

Pro vyřešení stížností správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání stížnosti): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem ve stížnosti.

Za účelem poskytování telefonické nebo e-mailové podpory správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání dotazu): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem v dotazu.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Ověření Vaší spokojenosti s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci programu “Ověřeno zákazníky”, který se zasílá deset dní po uskutečnění nákupu ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jejich zasílání neodmítnete. Pro účely zpětné vazby a analýzy tržního postavení se zpracovávají Vaše osobní údaje: zakoupené zboží, e-mailová adresa. 

Pro účely Vaší účasti v soutěžích pořádaných správcem správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa (více informací viz pravidla jednotlivých soutěží, uveřejněná během trvání soutěže na webové stránce správce www.templestore.cz). 

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

 • údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále pak po předepsanou archivační dobu

Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let  od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti, dále subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, subjekty zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, subjekty zajišťující dodavatelské a reklamační služby, subjekty zajišťující dotazování zákaznické zkušenosti a hodnocení produktů, subjekty technicky zajišťující rozesílku obchodních sdělení, subjekty poskytující analytický software a reklamní prostor, subjekty, které poskytují výdej objednaného zboží na prodejnách a dále osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné orgány veřejné moci v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti GOOGLE, Inc., která se přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací viz https://policies.google.com/).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

Právo na přístup

Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává.

Společnost LIP distribution s.r.o.,. informace o správě osobních údajů poskytne subjektu údajů na základě doručené písemné žádosti. Poskytnutí informace je bezplatné, pokud se neprokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená anebo má opakující se povahu. V takovém případě, má společnost LIP distribution s.r.o. nárok požadovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout tuto žádost. Při pochybnostech v souvislosti s totožností fyzické osoby, má společnost LIP distribution s.r.o. právo požadovat poskytnutí dodatečných informací, které povede k dostatečnému potvrzení totožnosti fyzické osoby.

Společnost LIP distribution s.r.o. poskytne požadované informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Informace se poskytnou vždy v takové formě, v jaké bylo o ně požádáno (elektronicky tudíž e-mailem, nebo v listinné podobě).

Právo na opravu

Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává. Společnost LIP distribution s.r.o. umožňuje opravu osobních údajů prostřednictvím online přístupu na stránkách templestore.cz. Po přihlášení k účtu můžete své údaje měnit na aktuální. Pokud neznáte svůj přístup k účtu, lze si nechat zaslat heslo k účtu prostřednictvím funkce “zapomenuté heslo”.

Právo na výmaz

Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;

Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování

Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole ODVOLÁNÍ SOUHLASU.

Právo vznést námitku

Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU.

Právo být informován

Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo podat stížnost

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost LIP distribution s.r.o., Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, adresa elektronické pošty: eshop@templestore.cz.

Společnost LIP distribution s.r.o. prošetří každou stížnost a o výsledcích šetření stěžovatele informuje nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud by si vyřízení stížnosti vyžadovalo delší dobu, bude stěžovatel o prodloužené lhůty pro šetření stížnosti informován písemně.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jakýkoliv souhlas, který jste společnosti LIP distribution s.r.o udělil(a), můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat buď:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení nebo
 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu eshop@templestore.cz
 • zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu LIP distribution s.r.o., Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací na e-shopu lze odvolat buď: zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu eshop@templestore.cz nebo zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu LIP distribution s.r.o., Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.

NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to e-mailem na e-mailovou adresu eshop@templestore.cz nebo písemně na adresu LIP distribution s.r.o., Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A HEUREKA.CZ/SK

Spokojenost Vaším nákupem na našich stránkách zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsme zapojeni.
Tento dotazník Vám posíláme po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.
Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzy našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Heureka.sk, kterémů pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou v žádném při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely, k čemuž se provozovatel Heureky zavazuje ve svých obchodních podmínkách.
Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vašeho odmítnutí Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZPRACOVÁNÍ IP ADRESY

Soubory cookie jsou malé soubory, které si ukládá internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Lze tak poznat, které stránky jste navštívili, zda jste přihlášeni či jste vyplňovali nějaký formulář.

Webová stránka správce www.templestore.cz ukládá v souladu se zákony cookies do zařízení svých návštěvníků.

Co se týče platnosti cookies, na webové stránce správce www.templestore.cz se vyskytují:

 • krátkodobé cookies (tzv. „session cookie“) - platí po dobu Vaší návštěvy na stránkách a několik minut po opuštění stránek;
 • dlouhodobé cookies (tzv. „persistent cookie“) - platí několik dní až měsíců, zpravidla dokud je ručně neodstraníte ze svého prohlížeče. Usnadňují nastavení stránek.

Používáním webové stránky správce www.templestore.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů.

Webová stránka správce www.templestore.cz používá nejen vlastní cookies, ale i cookies třetích stran, konkrétně od:

 • Google, Inc.

Informace, jak Google využívá data, když používáte webovou stránku www.templestore.cz, naleznete zde.

 • Email Machine s.r.o.

Správce společnosti Email Machine s.r.o. předává ke zpracovávání následující údaje, které jsou umístěny na cloud serveru společností Wedos a Master Internet: e-mail, jméno, příjmení.

 • Seznam, a.s.

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Více informací zde.

 • Facebook Inc.

Pro účely lépe cílené reklamy facebook pixel umístěný na stránkách templestore.cz shromažďuje následujících 5 typů údajů:

Hlavičky protokolu HTTP – cokoli, co je obsažené v hlavičce protokolu HTTP. Hlavičky protokolu HTTP jsou standardním webovým protokolem, který se posílá mezi jakýmkoli požadavkem prohlížeče a serverem na internetu. Hlavičky protokolu HTTP obsahují adresy IP, údaje o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokument, odkazování a osobu používající web.

Údaje specifické pro daný pixel – zahrnují ID pixelu a soubor cookie Facebooku.

Údaje o kliknutí na tlačítko – jedná se o tlačítka, na která návštěvníci webu kliknuli, štítky těchto tlačítek a stránky navštívené po kliknutí na tato tlačítka.

Volitelné hodnoty – vývojáři a marketéři si mohou vybrat, zda chtějí odesílat údaje o návštěvě prostřednictvím vlastních datových událostí. Mezi vlastní datové události patří např. hodnota konverze, typ stránky a jiné.

Názvy polí formuláře – patří sem názvy polí na webu, například „e-mail“, „adresa“ a „částka“, když někdo koupí produkt nebo službu. Pixel nezachycuje hodnoty polí, pokud je inzerent nezahrne do pokročilého párování nebo volitelných hodnot.

Více informací zde.

Registrovaní zákazníci

LIP distribution s.r.o., se sídlem Pražská třída 2738/94, 370 04 České Budějovice, identifikační číslo: 26086808, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13204 (dále jen „Společnost“), tímto v pozici správce informuje členy programu Templestore Klub (dále jen „Klubový člen“) v pozici subjektu údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“), že Společnost o každém Klubovém členu zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení (vč. titulu a oslovení)

korespondenční adresa

mobilní číslo

e-mailová adresa

údaje o realizovaných nákupech

Členství v Templestore Klub je dobrovolné. Společnost výše uvedené osobní údaje zpracovává za účelem realizace členství Klubových členů v Templestore Klub, a to jak automatizovaně, tak prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců zpracovatelů. Údaje mohou být využity i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) na základě oprávněného zájmu Společnosti. Proti takovému zpracování může Klubový člen podat námitku a to písemně zaslanou na adresu Společnosti nebo elektronicky na emailovou adresu eshop@templestore.cz .

Výše uvedené osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu členství Klubových členů v Templestore Klub. Vaše údaje nebudou použity k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení. Po zániku členství v Templestore Klub Společnost výše uvedené osobní údaje Klubového člena zlikviduje, ledaže Společnost bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Prosím o potvrzení, že zasíláte a zda po 10 dnech.

V případě, že soutěže pořádáte.

Týká se -mail marketingu

Garance nejnižší ceny

 • Při nákupu na www.templestore.cz vám garantujeme nejnižší cenu na internetu.
 • Pokud narazíte na nižší cenu u konkurence, dejte nám vědět,  my vám dáme stejnou. 

Podmínky pro garanci nejnižší ceny: 

Porovnávaný produkt musí být totožného modelu, kolekce, barvy a velikosti.
Konkurenční obchod musí mít produkt skladem v e-shopu a jeho sídlo musí být na území ČR.

Požadavek na snížení ceny dle konkurence nám zašlete přes formulář  "Dotaz k produktu" v detailu produktu, nebo požadavek napište do poznámky k objednávce.
Po odeslání budete kontaktováni našimi pracovníky pro vyřešení vašeho požadavku.

Bezstarostný nákup

Máte obavu, zda vám zboží dokonale sedne?

 • V každém balíčku od nás dostanete samolepku se zpětnou adresou.
 • Zboží vám nesedne? Samolepku přilepte na balík co vám došel a pošlete nám jej zpět.
 • Odpovědní samolepka zaručuje, že poštovné platíme my.
 • Pošta nám balíček doručí během 24 hodin a my hned zajistíme výměnu zboží.

Nakupujte u nás bez starostí a dalších nákladů spojených s výměnou
a reklamací zboží.

NA TEMPLESTORE.CZ PLATÍ 14 DENNÍ LHŮTA NA VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ.
a my za vás platíme poštovné při výměně zboží!

 • vyplň poštovní formulář
 • pošli zboží
 • nic neplať!

Jak postupovat:

S každým objednaným zbožím od nás dostanete poštovní samolepku "Odpovědní zásilka". V případě, že Vám zboží nebude vyhovovat a budete ho chtít vyměnit nebo reklamovat, tuto samolepku vyplníte, nalepíte na krabici se zbožím k výměně či k reklamaci.
Přiložíte vyplněný Protokol pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží ZDE KE STAŽENÍ a zdarma nám zboží zašlete na naši adresu:

LIP distribution s.r.o.
Pražská třída 2738/94
České Budějovice 370 04

Navíc při výměně zboží Vám nově vybrané zboží zašleme zdarma (platí pouze pro objednávky v ČR).

V případě vrácení zboží a vašich peněz neplatí akce bezstarostný nákup a poštovné si musí hradit sám zákazník. V případě použití naší etikety pro odpovědní zasilku Vám bude účtována částka za poštovné v hodnotě 59 Kč

Výměna zboží na prodejnách:

 Zboží můžete samozřejmě zdarma vrátit nebo vyměnit i na všech našich osmi prodejnách.

Další informace k výměně a vrácení zboží:

Při první výměně Vám uhradíme poštovné i balné, při opakovaných výměnách účtujeme expediční poplatek (poštovné) 90 Kč.  Pozor: Nevyměňujeme použité zboží, vyprané zboží, video a audio nosiče!

S každou objednávkou obdržíte jednu poštovní samolepku na zaslání zboží nazpět zdarma. V případě, že budete opakovaně vracet zboží, musíte také vyplnit Protokol pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží

ZDE KE STAŽENÍ

a zaslat ho společně se zbožím zpět jako obyčejnou zásilku, nikoliv na dobírku. Doručovací adresu udejte:

LIP distribution s.r.o.
Pražská třída 2738/94
České Budějovice 370 04. 

Při vrácení zboží si můžete zvolit způsob úhrady Vašich peněz: buď poštovní poukázkou (2 týdny), nebo převodem na účet (1 týden).

V případě vrácení zboží a vašich peněz neplatí akce bezstarostný nákup a poštovné si musí hradit sám zákazník. V případě použití naší etikety pro odpovědní zasilku Vám bude účtována částka za poštovné v hodnotě 59 Kč.

Jak postupovat v případě reklamace:

Reklamace uplatňujte v záruční lhůtě. Při vrácení zboží postupujte dále dle popisu uvedeného v článku ZÁRUKY A VÝMĚNA ZBOŽÍ na templestore.cz.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ MUSÍ BÝT ČISTÉ, JINAK VÁM BUDE VRÁCENO ZPĚT!!!

Jaké jsou záruční lhůty?

Záruční doba poskytovaná na naše zboží je 24 měsíců, pokud není na templestore.cz uvedeno jinak.

Kontakt v případě nejasností:

email: eshop@templestore.cz
tel.: 775 774 775 
(v pracovní dny od 9.00 - 17.00)

Platební karty

Platba kartou on-line

Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své šestnáctimístné číslo karty datum expirace (konec platnosti karty) a CVC/CVV kód. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný. 

Přijímáme karty VISA, VISA ELECTRON, MasterCard a Maestro.

Informujte se u své banky o možnosti používání Vaší karty k placení na internetu.

Platba kartou on-line je bezpečná:

 • při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení – nejmodernější aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na Internetu
 • údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance
 • nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě
 • přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje

Platba kartou se vyplatí:

 • na rozdíl od dobírky je platba kartou bez poplatku (neplatíte tzv. dobírečné v případě, že chcete zboží zaslat na adresu)
 • bezpečný a pohodlný způsob nakupování
 • v okamžiku úhrady zboží kartou máte zboží automaticky rezervováno a nikdo Vám je již nevezme!

ISIC a slevové kupóny

POLE PRO SLEVOVÝ KUPON

Do pole „Slevový kupon“ se zadávají tyto kódy:

 • Promo kódy z marketingových akcí (tiskoviny, časopisy…)
 • Kód ze zakoupeného poukazu na nákup zboží
 • Heslo „Vehicle“ zadají registrovaní zákazníci, kteří tak získají 10% slevu z původní (nezlevněné) ceny na veškeré zboží značky Vehicle*

Po zadání platného kódu do pole pro slevový kupón se aktivuje příslušná sleva na zboží, které je vložené v košíku a na které se slevový kupon vztahuje.

*V případě 10% slevy se za nakoupené zboží nenačítají body na klubovou kartu.

 

POLE PRO ISIC KARTU

Sleva 10% na ISIC kartu

V nákupním košíku zadejte číslo vaší ISIC karty do pole "karta ISIC" Pouze registrovaný zákazník může zadat 14ti-místný kód své ISIC karty vedené na jeho jméno. Po zadání platného kódu je ISIC karta automaticky ověřena v on-line databázi ISIC. Pokud je karta ověřena a aktivní, započte se 10% sleva z původní nezlevněné ceny na zboží, které je vložené v košíku.
Sleva se nesčítá!

 

Jak nakupovat?

Na hlavní stránce vidíte v levé části menu s hlavními sekcemi obchodu (Kluci oblečení, Holky oblečení, Doplňky, Boty…). Po kliknutí na jakoukoli sekci se zobrazí její podkategorie.

Řazení produktů

Zobrazené produkty máte možnost řadit podle novinek, názvu, ceny a slevy.

Inteligentní vyhledávání a filtrování zboží

Zboží v sekcích a podkategoriích můžete filtrovat podle možností filtru (v levé části menu), např. dle barvy, značky, velikosti, ceny, slevy

Detail produktu

Pro zobrazení detailu produktu klikněte na jeho název nebo fotografii. Zobrazí se detailní karta se všemi údaji o zboží. Malé obrázkové ikony, které se nachází vedle úvodní tabulky se značkou, modelem a kódem, značí:

 • Zelené zaškrtnutí -> produkt je skladem
 • Dárek -> máte nárok na dárek zdarma k danému produktu
 • Autíčko -> produkt s dopravou zdarma
 • Hvězdička -> novinka

Pod touto tabulkou se zobrazuje cena produktu a případně výše slevy.

Dále je zde možnost zvolit si velikost produktu a počet kusů. Produkt si můžete prohlédnout kliknutím na ilustrační fotografii. Pak už jen stačí produkt vložit do košíku kliknutím na „KOUPIT“. Ještě než tak učiníte, můžete si o něco níže zkontrolovat skladovou dostupnost produktu. Také se zde nachází přesnější popis a parametry produktu. Zároveň se Vám také ukáže, zda máte k danému produktu nárok na dárek zdarma.

V případě dotazů se můžete e-mailem, telefonicky, nebo kliknutím na „DOTAZ K PRODUKTU“ obrátit na naše pracovníky.

Nákupní košík

Po kliknutí na „KOUPIT“ se produkt objeví v nákupním košíku. Následně můžete pokračovat v objednávce, nebo se vrátit zpět do obchodu (kliknutím níže na „ZPĚT DO OBCHODU“ nebo v menu vlevo na „HOME“).

AKCE „DÁREK ZDARMA“

Pokud jste si do košíku vložili produkt, ke kterému se váže Dárek ZDARMA, jste na to upozorněni červeným nápisem „VYBERTE SI DÁREK ZDARMA!“. Po kliknutí na tento nápis se dostanete na podrobnější popis akce s možností výběru daných produktů (které můžete standardně filtrovat dle barvy a značky). Po kliknutí na Vámi vybraný produkt se Vám ukáže ve žlutém poli, že se opravdu jedná o dárek zdarma. Do košíku ho vložíte kliknutím na „KOUPIT“. (Dárek je zpoplatněn symbolickou korunou, která se zároveň odečte z ceny produktu, ke kterému se dárek váže.)

V nákupním košíku se Vám kromě shrnujících informací o zakoupených produktech a jejich cenách, slevách a velikostech zobrazuje také počet nasbíraných bodů na Vaší klubové kartě. Za tyto body si můžete vybrat dárky z Dárkového katalogu. Pokud počet nasbíraných bodů nedosahuje počtu bodů pro získání produktu z Dárkového katalogu zdarma, můžete tento bodový rozdíl doplatit. Výše doplatku se aktualizuje dle počtu nasbíraných bodů.

POLE PRO SLEVOVÝ KUPON

Do pole „Slevový kupon“ se zadávají tyto kódy:

 • Promo kódy z marketingových akcí (tiskoviny, časopisy…)
 • Kód ze zakoupeného poukazu na nákup zboží
 • Heslo „Vehicle“ zadají registrovaní zákazníci, kteří tak získají 10% slevu z původní (nezlevněné) ceny na veškeré zboží značky Vehicle*

Po zadání platného kódu do pole pro slevový kupón se aktivuje příslušná sleva na zboží, které je vložené v košíku a na které se slevový kupon vztahuje.

*V případě 10% slevy se za zakoupené zboží nenačítají body na klubovou kartu.

 POLE PRO ISIC KARTU

Pouze registrovaný zákazník může zadat 14ti-místný kód své ISIC karty vedené na jeho jméno. Po zadání platného kódu je ISIC karta automaticky ověřena v on-line databázi ISIC. Pokud je karta ověřena a aktivní, započte se 10% sleva z původní nezlevněné ceny na zboží, které je vložené v košíku.*

Sdílení nákupního košíku

Obsah košíku si můžete jednak uložit pro pozdější nákup (níže kliknutím na „Uložit obsah košíku“), zároveň můžete svůj obsah košíku sdílet s přáteli na Facebooku (níže kliknutím na „Sdílet obsah košíku“). Níže také najdete nabídku souvisejícího zboží, kde můžete najít další zajímavé produkty, které by se mohly hodit k Vašim vybraným produktům.

Pokud jste s výběrem zboží hotovi, kliknete na „POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE“.

Doprava a platba

Zvolte druh dopravy (Česká pošta, PPL) nebo osobní převzetí na kamenné prodejně ve Vámi vybraném městě. Níže jste informováni o tom, za kolik Vám zbývá si vybrat zboží, abyste měli dopravu zdarma. Dále vyberte způsob platby.  Zkontrolujte celkovou cenu včetně dopravy a platby a pokračujte v objednávce.

Kontaktní údaje

Vyplňte fakturační údaje (jméno, příjmení a adresu) a také mobilní číslo a e-mailovou adresu, na kterou Vám později přijde potvrzení o objednávce. Pokračujte v objednávce.

Odeslání objednávky

V tomto okamžiku není objednávka ještě odeslána a Vy si pozorně zkontrolujte veškeré údaje. Následně zaškrtněte „Závazně potvrzuji objednávku a souhlasím s obchodními podmínkami“ a klikněte na „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY E-MAILEM

Po potvrzení objednávky systémem obdržíte e-mail s přehledem a číslem Vaší objednávky, a v případě výběru platby předem na účet i informace o částce, čísle účtu a variabilním symbolu.

 OSOBNÍ MENU

Stav Vaší objednávky můžete sledovat po přihlášení ve svém „OSOBNÍM MENU“. Kromě toho zde naleznete všechny Vaše objednávky, uložené košíky, oblíbené produkty i všechny navštívené produkty! Máte také přehled o počtu bodů na klubové kartě, za které si můžete vybrat dárky z dárkového katalogu, který v osobním menu také najdete. V osobním menu můžete upravit svou fakturační i dodací adresu, je zde celkový přehled Vašeho účtu.

Veškeré zboží máme skladem

U nás je to jednoduché - můžete se spolehnout na to, že veškeré zboží co v eshopu vidíte máme skutečně skladem.

Eshop je propojen online s účetnictvím a díváte se tak na skutečné skladové zásoby.
A tím myslíme, že vše je skladem opravdu u nás:

1. Na našich kamenných prodejnách v ČR přehled všech prodejen

2. Na našem centrálním skladu v Č. Budějovicích 

Doprava a platba

Při výměně, nebo reklamaci zboží za vás platíme poštovné!
Více v Bezstarostný nákup

 POŠTOVNÉ NAD 1.500 KČ ZDARMA!

Doprava ZDARMA při nákupu nad 1.500 Kč! 

 

MOŽNOSTI DOPRAVY – ČESKÁ REPUBLIKA

 • Balík do ruky - Česká pošta (doprava do 24 hod od expedice) - poplatek 69 Kč

Balík je dopraven k Vám domů. Pokud Vás zaměstnanec České pošty nezastihne na Vaší adrese, balík bude uložen na pobočce pošty. Vhodné pro menší města.

 • Balík - PPL (doprava do 24 hod od expedice) - poplatek 79 Kč

Řidič PPL Vás kontaktuje přímo na Váš telefon a domluví s Vámi detaily předání. Vhodné pro velká města.

 • Balík do domu - INTIME - akční dopravné (doprava do 24 hod od expedice) - poplatek jen 49 Kč

V rámci akčního dopravného je cena INTIME jen 49 Kč. Akční dopravné platí do odvolání. Řidič INTIME Vás kontaktuje přímo na Váš telefon a domluví s Vámi detaily předání. Vhodné pro velká města.

 • Zásilkovna — (doprava do 24 hod od expedice) - poplatek 49 Kč

Osobní odběr v celé ČR. Balík si pohodlně vyzvednete sami na vámi zvoleném Z-pointu.

MOŽNOSTI DOPRAVY - SLOVENSKO

Doprava ZDARMA při nákupu nad 2.000 Kč 

Balík je dopraven kurýrní službou PPL - poplatek 139 Kč

Pro slovenské zákazníky doporučujeme použít slovenskou verzi stránek www.templestore.sk s dopravou už od 2.99 €

ZPŮSOBY PLATBY ZA ZBOŽÍ

 • Platba on-line platební kartou - poplatek 0 Kč - více info zde..
 • Platba předem na účet 195560605/0300 - poplatek 0 Kč
 • Platba při dobírce balíku - poplatek 30 Kč, INTIME jen 15 Kč

Prosíme, zkontrolujte při přebírání zásilky stav obalu zásilky. Zejména pak, zda není jakýmkoliv způsobem porušený obal, případně naše páska a zásilka není opravována páskou s jiným potiskem, páskou bílou, nebo páskou průhlednou. V případě jakýchkoliv pochybností odmítněte zásilku převzít a ihned nás informujte, abychom se domluvili na dalším postupu. Případně doporučujeme převzít balík a ihned jej rozbalit před řidičem přepravní firmy. Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží či ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ

Vždy je ZDARMA!

V případě, že si zvolíte jako způsob doručení zboží "Osobní převzetí na prodejně", bude Vám po připravení objednaného zboží na konkrétní prodejně odeslán email s upozorněním na možnost osobního vyzvednutí a zaplacení zboží.
Pokud si zboží nepřevezmete (nebo se  přímo nedomluvíte  na převzetí zboží s personálem prodejny) do sedmi pracovních dnů od zaslání informačního emailu, bude Vaše objednávka stornována! 

 

Obchodní podmínky

 Zjednodušená verze:

 

a) Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, více o reklamacích zde.

b) Bezplatný systém výměny nebo reklamace zboží, při které zaplatíme poštovné!

c) Platí zákonná 14 denní lhůta na vrácení nebo výměnu zboží bez udání důvodů. 

d) Doprava zdarma se nevztahuje se na produkty v akci a se slevou 30% a více. Přečtěte si více o dopravě zde.

e) Přesné rozměry zboží rádi přeměříme. Tabulky velikostí u produktů (nejčastěji obuvi) jsou pouze orientační.

f) Jednotlivé slevy z kupónů a ISICU se nečítají. Pokud už má zboží vyšší % slevu, nelze slevu kuponem navýšit.

g) Najdete-li nižší cenu u konkurence, dejte nám vědět, a my ji dorovnáme! Více infa na garance nejnižší ceny.

h) Zboží standardně expedujeme do 48h od objednání, a to ve všední pracovní dny.

ch) INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA O EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Protokol pro výměnu/vrácení ZDE KE STAŽENÍ «

Protokol pro reklamaci ZDE KE STAŽENÍ «

 Kompletní všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetového obchodu

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.templestore.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, (viz. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. (Cit. část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce, nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.)

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

   3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V souladu s ustanovení § 1827 bod 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 195560605/0300, vedený u společnosti LIP Distribution s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

   7.2.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   7.2.2. - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

   7.2.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

   7.2.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

   7.2.5. - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy

 

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

   9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

   9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Doručování

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - LIP distribution s.r.o., Pražská tř. 2738/94, 37004 České Budějovice, adresa elektronické pošty  eshop@templestore.cz, telefon  775 774 775

 

V  Českých Budějovicích dne 16.2.2017

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace